Statuten

Klassieke Kring 2021-2022

Hoofdstuk 1: Omschrijving en Doel van de Kring
Art. 1

De Klassieke Kring, kortweg KK, is een studentenvereniging, gericht op de Taal- en Letterkundestudenten Twee Talen die Latijn en/of Grieks als opleiding aan de Universiteit Gent volgen of gevolgd hebben.

Art. 2

De KK is een pluralistische studentenvereniging, die boven alle politiek staat, doch de belangen behartigt van de klassieke talen in het algemeen, en die van alle studenten Latijn en/of Grieks aan de Universiteit Gent in het bijzonder.

Art. 3

De KK verplicht zich ertoe de studenten te verenigen in vriendschap en verdraagzaamheid, en heeft aandacht voor de verschillende aspecten van het studentenleven. De kring stelt zich tot doel de samenwerking tussen het academisch, het administratief, het technisch personeel en de studenten Latijn en/of Grieks te bevorderen. Dit gebeurt buiten het lesverband, meer bepaald via het organiseren van feestelijkheden, cultuuruitstappen, sportactiviteiten en historisch-maatschappelijke voordrachten. De KK organiseert in samenwerking met de universiteit tevens activiteiten van algemeen nut, zoals de infodag voor toekomstige studenten en de introductiedag aan het begin van het academiejaar. De KK staat waar mogelijk de studenten bij.

Art. 4

De KK maakt deel uit van het Werkgroepen- en Verenigingen Konvent [sic] (WVK), wat betekent dat ze op het einde van het burgerlijk jaar minstens tien activiteiten moet kunnen voorleggen aan het WVK. Elke activiteit moet bewezen kunnen worden. De respectievelijke verslagen ervan dienen samengebundeld in drievoud bezorgd te worden aan (1) het WVK, aan (2) het rectoraat, en aan (3) het Studentenarchief, dat deel uitmaakt van het Universiteitsarchief van de Universiteit Gent.

Hoofdstuk 2: Structuren van de vereniging
Art. 5

De KK wordt geleid door het præsidium. Het præsidium moet verantwoording afleggen tegenover de leden van de kring. Het præsidium telt minimum de functies statutair vastgelegd in Art. 5 bis., behalve cantor en vrijwillige medewerker(s). Het præsidium is vrij om, indien het dit nodig acht, nieuwe functies in het leven te roepen. De præses, vicepræses, de quæstor/penningmeester en de scriba/secretaris vormen het dagelijks bestuur. Præsidiumleden kunnen meerdere functies uitoefenen. Eenzelfde functie kan door niet meer dan het aantal personen vermeld in de statuten worden bekleed. Tenzij anders aangegeven wordt elke functie door één en slechts één persoon uitgeoefend.

De leden van het dagelijks bestuur moeten ingeschreven zijn aan de universiteit van Gent in het jaar dat ze deel uitmaken van het dagelijks bestuur. 

De overige leden van het præsidium studeren, net zoals de leden van het dagelijks bestuur, bij voorkeur Taal- en Letterkunde Latijn en/of Grieks. Indien nodig kunnen ook studenten van buiten de klassieke talen toetreden tot het præsidium.

Art. 5 bis
 1. Praeses: De præses is de voorzitter van de kring en draagt de eindverantwoordelijkheid over alle activiteiten. Die roept de leden van het præsidium bij elkaar voor de præsidiumvergaderingen en stelt de agenda op voor elke vergadering. Die heeft een volmacht over de bankrekening(en) van de vereniging. De præses zetelt in de algemene vergadering van het Werkgroepen- en Verenigingen Konvent [sic] en houdt het præsidium op de hoogte van de beslissingen aldaar.
 2. Vice-praeses: De vice-præses vervangt de præses in al hun functies en verantwoordelijkheden bij afwezigheid van deze laatste. Die helpt de andere præsidiumleden waar nodig. De Vice-præses is tevens verantwoordelijk voor het werven van sponsors. Die fungeert bij voorkeur ook als zedenmeester op cantussen, maar deze bevoegdheid kan in overleg doorgegeven worden aan een ander præsidiumlid. De vice heeft eveneens volmacht over de bankrekening(en) van de kring.
 3. Quaestor/Penningmeester: De quæstor houdt een boekhouding bij waarin duidelijk de inkomsten en uitgaven vermeld staan en heeft eveneens volmacht over de bankrekening(en) van de kring. De quæstor is verantwoordelijk voor de subsidies en de bankrekeningen van de kring.
 4. Scriba/secretaris: De scriba is verantwoordelijk om wat besproken en beslist wordt op de præsidiumvergaderingen neer te schrijven. Achteraf bezorgt die het verslag van de vergadering aan de overige præsidiumleden. De scriba staat eveneens in voor het opstellen van het jaarverslag dat ter verantwoording van de activiteiten van de KK ingediend wordt (Art. 4). Aan het begin van het academiejaar stelt de scriba de ledenlijst van de KK op. Voor activiteiten waar inschrijving noodzakelijk is, is de scriba verantwoordelijk voor het opstellen van de lijst met deelnemers. De scriba is ook verantwoordelijk voor de bescherming van de gegevens van de leden van de kring.
 5. Cultuurpraeses: De cultuurpræses is verantwoordelijk voor het organiseren en het bekendmaken van de verschillende culturele activiteiten waar de kring aan deelneemt, of zelf organiseert. Onder culturele activiteiten vallen ook een quiz en een filmavond.
 6. Feestpraeses: Idem Art. 5 bis 5 met betrekking tot festiviteiten, in het bijzonder (openings)fuiven, cocktailavonden en het jaarlijkse galabal. Eigen voorstellen zijn welkom.
 7. Sportpraeses: Idem Art. 5 bis 5 met betrekking tot sportactiviteiten. Eigen voorstellen zijn welkom.
 8. Almus(/a) P(/M)ater/Cateringpraeses: Idem Art. 5 bis 5 met betrekking tot specifieke eetactiviteiten. Deze functie wordt idealiter uitgeoefend door twee personen. Indien deze functie niet door 1 of 2 personen kan worden ingevuld, wordt deze vervangen door de werkgroep ‘Almi’, bestaande uit praesidiumleden die zich hier vrijwillig voor opgeven. Deel uitmaken van deze werkgroep geldt in dit geval niet als een volwaardige tweede functie.
 9. Scriptor/Auctor/Klassikasterpraeses: De klassikasterpræses is verantwoordelijk voor het samenstellen en het uitgeven van het KK-tijdschrift ‘Klassikaster’. Het blad zelf is niet politiek gebonden. Klassikaster brengt culturele, ontspannende en informatieve artikels. Deze functie wordt idealiter uitgeoefend door twee personen.
 10. Creapraeses: De creapræses heeft de verantwoordelijkheid om via affiches of ander aankondigingsmateriaal de activiteiten van de kring bekend te maken aan de leden. Hiervoor kan die gebruik maken van de valven bij lokaal 2.22 van de Blandijn. Lidkaarten, P.R. en banners voor facebook behoren ook tot het takenpakket.
 11. Webpraeses: De webpræses is verantwoordelijk voor de website van de KK (http://klassiekekring.be/index/Home.html) en de sociale media die eraan verbonden zijn. Via deze website en de sociale media kan men de nodige informatie vinden over de kring en haar bedoelingen. Voorts kan er studiegerelateerde informatie gevonden worden. De inhoud van de website en de sociale media is apolitiek en in de eerste instantie gericht op de studenten en de studie. De webpræses is tevens verantwoordelijk voor de overige online activiteiten van de Klassieke Kring en het verspreiden van de facebookevenementen. Die beheert de facebookpagina en verzorgt een deel van de P.R. De webpræses staat tevens in voor het mailverkeer en brengt bij aanvang van het academiejaar de e-mailadressen in orde.
 12. Bachelorpraeses: De bachelorpræses is de spreekbuis naar de studenten van de eerste bachelor Latijn en/of Grieks. Hun taak bestaat er vooral in de studenten op de hoogte te houden van wat er gebeurt in de Klassieke Kring en een samenhorigheidsgevoel te creëren met de rest van de leden. Bovendien tracht die in de mate van het mogelijke de eerste bachelors doorheen het hele jaar te begeleiden. Die is ook verantwoordelijk voor de organisatie van de kenningsmakingsactiviteit. De bachelorpræses fungeert bij voorkeur als schachtentemmer op de cantussen. Hulp van andere præsidiumleden hierbij wordt verzekerd.
 13. Cantor: De cantor is een deelfunctie van een præsidiumlid. Eender præsidiumlid dat geïnteresseerd is om de verantwoordelijkheden van een cantor op te nemen, naast hun eigen præsidiumfunctie, kan deze opnemen. Deze functie houdt in een inleiding te voorzien tot cantussen, het programma van de cantus met de præses te bespreken en ad-pro-cantatems te verzorgen tijdens de cantus. De cantus blijft een evenement van de præses waarbij de cantor een ondersteunende functie uitoefent. Deze functie hoeft niet opgenomen te worden indien dit niet nodig wordt geacht.
 14. Studiepraeses: De studiepraeses is een deelfunctie van een præsidiumlid. Eender præsidiumlid dat geïnteresseerd is om de verantwoordelijkheden van een studiepræses op te nemen, naast hun eigen præsidiumfunctie, kan deze opnemen. De studiepræses zorgt voor de studiebegeleiding binnen de KK. Deze organiseert op bepaalde tijdstippen studiehulp voor de studenten die dit nodig achten. Men is vrij om hieraan deel te nemen. Tevens zorgt de studiepræses voor de productie, druk en distributie van de syllabi, die met toestemming van de bevoegde professoren door de KK gedistribueerd mogen worden. Deze functie wordt idealiter uitgevoerd door de bachelor.
 15. Reispraeses: Idem Art. 5 bis 5 met betrekking tot reizen en uitstappen.
 16. Choreeg: De choreeg is een deelfunctie van de Reis (zie Art. 5 bis 15). Die draagt de eindverantwoordelijkheid voor de jaarlijkse toneelopvoering van de kring. Die staat in voor de artistieke en praktische beslissingen van de opvoering. De choreeg mag doen aan creatieve uitbesteding via derden buiten het præsidium. De choreeg houdt het overzicht van de organisatie en kan waar nodig rekenen op de steun van de rest van het præsidium. (Idem Art. 5 bis 5 met betrekking tot de jaarlijkse toneelopvoering).
 17. Duurzaamheidsverantwoordleijke/Green Ambassador: is een deelfunctie. Eender præsidiumlid dat geïnteresseerd is om de verantwoordelijkheden van een duurzaamheidsverantwoordelijke op te nemen, naast hun eigen præsidiumfunctie, kan deze opnemen. De duurzaamheidsverantwoordelijke houdt de duurzame werking van de kring in het oog en onderhoudt de contacten met de Green Office van de Universiteit Gent.
 18. Vrijwillige medewerker(s): Het vigerend præsidium kan leden van de KK het statuut van VM geven, i.e. vrijwillig medewerker. Indien het vigerend præsidium beslist dit niet toe te passen in hun werkingsjaar mag niemand anders dan het vigerend præsidium helpen op activiteiten. De inhoud van de VM wordt vastgelegd door het zetelend præsidium.
Art. 5 tris: Verkiezingen

Alle leden van de KK, rekening houdend met de voorwaarden in Art.5, hebben het recht zich kandidaat te stellen voor één of meerdere functies, en eventueel nieuwe præsidiumfuncties voor te stellen. Het præsidium beslist welke functies valabel zijn. Na een periode van minstens twee weken wordt de kandidatuurstelling afgesloten, waarna men overgaat tot de verkiezing.

Alle leden en enkel leden hebben stemrecht. Daartoe wordt een ledenlijst afgedrukt en zet het stemmende lid hun handtekening op het moment dat die hun briefje in de stembus deponeert, of geeft die uitdrukkelijke toestemming wanneer de verkiezingen online gebeuren. De stemming wordt geanonimiseerd.

Indien een lid niet in de mogelijkheid verkeert persoonlijk aanwezig te zijn op de verkiezingen, kan hun stem door middel van een geschreven volmacht door een ander lid worden uitgeoefend. Enkel leden komen hiervoor in aanmerking. Ieder lid kan slechts één volmacht uitoefenen. Men kan het stemformulier ook via mail doorsturen naar iemand van de kiescommissie (cf. infra). Deze staat ook in voor de geheimhouding van de doorgestuurde stemmen.

Een stemgerechtigde kan een positieve stem uitbrengen, een negatieve of zich onthouden. Het is echter niet mogelijk om meer positieve stemmen uit te brengen dan het maximum aantal personen voor een functie.

De telling van de stemmen gebeurt door een neutrale kiescommissie bestaande uit minimum twee præsidiumleden, die in het komende præsidium geen functie meer opnemen. Zij worden aangeduid uit het vigerend præsidium op dezelfde præsidiumvergadering waarop de organisatie van de verkiezingen wordt besproken.

In het geval dat een kandidaat geen meerderheid van de stemmen krijgt, dan geldt dezelfde procedure als bij het herverkiezen van een præsidiumlid (cf. Art. 9 Ontslag aan een præsidiumlid).

Indien er meerdere kandidaten zijn voor één functie, ziet het vigerende præsidium erop toe dat er geen campagne wordt gevoerd.

Wanneer er een functie niet ingevuld raakt, is het mogelijk om na de verkiezingen via coöptatie door het nieuw verkozen præsidium, een functie in te vullen.

Hoofdstuk 3: Organisatie en werking van de vereniging
Art. 6

Elke student kan lid worden van de KK, met voorkeur zij die ingeschreven zijn in de opleiding Taal- en Letterkunde: Twee Talen, Latijn en/of Grieks aan de Universiteit Gent. Leden betalen lidgeld en genieten waar mogelijk extra voordelen.

Het erelidmaatschap is voorbehouden voor academisch personeel, propraesidiumleden van de Klassieke Kring die deel uitmaakten van het Dagelijks Bestuur, of senioren van bevriende præsidia. De materiële voordelen verbonden aan het erelidmaatschap worden door het præsidium bepaald tijdens de eerste vergadering van het nieuwe academiejaar.

Art. 7 Præsidiumwerking
 1. Het præsidium komt normaliter wekelijks samen (uitzonderlijk tweewekelijks) en dit gedurende de periodes waarin er in de opleidingen, waarover in Art. 6 sprake is, lessen worden gegeven.
 2. De præses stelt de agenda op en overloopt deze bij het begin van de vergadering. De overige præsidiumleden kunnen de agendapunten aanvullen. Na goedkeuring van de agenda dient er overgegaan te worden tot de orde van de dag en worden de agendapunten besproken. Suggesties van een lid dienen vooraf voorgelegd te worden aan een lid van het præsidium en zullen naar vermogen behandeld worden.
 3. Een præsidiumvergadering met beslissingsrecht is pas mogelijk bij aanwezigheid van minstens de helft plus één van de præsidiumleden en moet voorgezeten worden door de præses. De vice-præses leidt de vergadering bij afwezigheid van de præses.
 4. Een præsidiumlid dat niet op een vergadering aanwezig kan zijn, moet zich op voorhand verontschuldigen bij de præses en/of vice-præses.
 5. Bij beslissing heeft elk lid van het præsidium stemrecht, uitgezonderd de præses, behalve in geval van Art. 8.
 6. Een beslissing is pas geldig bij de meerderheid, de helft plus één, van de stemmen. Bij een patstelling hakt de præses de Gordiaanse knoop door.
 7. Elk lid van het præsidium verliest hun stemrecht en heeft geen invloed op het minimum vereiste aantal deelnemers van de vergadering in geval van Art. 9.
 8. Elk præsidiumlid kan een anonieme stemming aanvragen. Deze vraag wordt ingewilligd.
 9. Een herstemming kan aangevraagd worden indien de aanvrager op de initiële stemming niet aanwezig was, maar wel verontschuldigd was, en indien hun stem van invloed kan zijn op de uitslag van de stemming.
 10. Het vigerend praesidium stuurt tweewekelijks een vertegenwoordiger naar de vergaderingen van StuArt, dit om de wederzijdse communicatie te bevorderen.
 11. De præsidiumvergaderingen en de schriftelijke verslagen daarvan zijn open op aanvraag bij de præses.
Art. 8: Ontslagname van een præsidiumlid
 1. Wanneer een præsidiumlid zich niet meer in de mogelijkheid acht om in het bestuur te zetelen, kan die hun ontslag indienen bij de præses en/of vice-præses. Daaropvolgend wordt het meegedeeld aan het præsidium. Het ontslag zal aanvaard worden, indien de præses en/of vice-præses oordeelt dat de voorgelegde argumenten voldoende en noodzakelijk zijn. Een gegronde motivatie beoordeeld door de præses en/of vice-præses wordt verwacht. Het gewezen præsidiumlid mag hun præsidiumlint niet langer dragen om de Klassieke Kring te vertegenwoordigen op activiteiten en andere openbare aangeledenheden, en wordt van de lijst met præsidiumleden geschrapt. Het præsidium zoekt door middel van coöptatie vervanging binnen het vigerend præsidium of onder de leden, indien het dit nodig acht.
 2. Indien binnen het vigerend præsidium geen vervanging wordt gevonden, wordt de vrijgekomen præsidiumfunctie bekendgemaakt onder de leden, die één week de tijd hebben om hun kandidatuur te stellen. Het præsidium stemt over de opvolging na de interpellatie van de kandida(a)t(en).
 3. Bij ontslagname van de præses wordt deze opgevolgd door de vice-præses. Wanneer die laatste eveneens ontslag neemt, dient er een nieuwe præses verkozen te worden onder de leden van het vigerend præsidium en dit door een algemene verkiezing waarbij alle KK-leden stemgerechtigd zijn.
Art. 9: Ontslag aan een præsidiumlid

Een præsidiumlid kan enkel uit hun functie worden ontheven bij bijzondere meerderheid (i.e. een beslissing tijdens een præsidiumvergadering waarbij minstens drie vierden van het præsidium aanwezig is en deze vergadering met een tweederdemeerderheid beslist).

De ontheffing uit hun functie(s) kan slechts geldig verlopen nadat twee onafhankelijke vermaningen gegeven werden bij bijzondere meerderheid, of na vaststelling van grote onregelmatigheden (zoals diefstal van KK- of WVK-goederen of kapitaal, flagrante schendingen van de statuten, het niet correct uitvoeren van de functie e.a.).

De vrijgekomen præsidiumfunctie wordt, indien binnen het vigerend præsidium geen vervanger wordt gevonden, bekend gemaakt onder de leden die één week de tijd hebben om hun kandidatuur te stellen. Het præsidium stemt over de opvolging na interpellatie van de kandida(a)t(en).

Bij ontslag aan de præses wordt deze opgevolgd door de vice-præses. Wanneer deze laatste eveneens ontslagen wordt, dient er een nieuwe præses verkozen te worden onder de leden van het vigerend præsidium, en dit door een algemene verkiezing waarbij alle KK-leden stemgerechtigd zijn.

Hoofdstuk 4: Algemene Bepalingen
Art. 10: Doop
 1. De doop, die heden ten dage ‘Welkomstritueel’ wordt genoemd, is in de eerste plaats van ludieke aard bij de Klassieke Kring , en is bedoeld om leden op te nemen in het Gentse studentenleven en fungeert als een vorm van teambuilding. De doop is dan ook volledig onderhevig aan het doopdecreet, goedgekeurd door de DSA en ondertekend door de Klassieke Kring.
 2. De doop vindt plaats in oktober of november, begint ’s avonds en duurt ongeveer 4 uur. Deze wordt idealiter buiten uitgevoerd. In het eerste semester vindt er een doopcantus plaats waar de doop geïmplementeerd wordt in een cantus. Hierbij gelden dezelfde regels als voor de doop.
 3. In de aanloop naar de doop, is het præsidium verplicht de kandidaat-dopeling naar hun medische achtergrond te vragen-in overeenstemming met de privacywetgeving – ten einde de doop zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dit formulier dient door de kandidaat-dopeling ingevuld te worden en ten laatste drie dagen voor de doop zelf aan het doopcomité bezorgd te worden. Indien dit niet gebeurt, kan er van deelname aan de doop geen sprake zijn. Het doopcomité is verplicht zich aan eventuele beperkingen van medische, psychologische of eender welke aard aan te passen. Het doopcomité verbindt zichzelf ertoe te controleren of een kandidaat-dopeling hun medicatie of andere noden (dit omvat, maar is niet beperkt tot noden van mobilisatie als krukken, rolstoelen…) bij zich heeft. Het is echter de verantwoordelijkheid van de kandidaat-dopeling zelf deze naar de doop mee te brengen in overeenstemming met een arts, de juiste hoeveelheid en juiste vorm van inname (bv. met water, voedsel, op het juiste tijdstip…). Bij het indienen van de medische fiche deelt elke kandidaat-dopeling ook uitdrukkelijk mee kennis te hebben van de inhoud van het doopdecreet.
 4. Het præsidium is tevens ook verplicht het doopreglement, opgesteld door de DSA en getekend door de Klassieke Kring, aan de kandidaat-dopeling over te maken. Die dient dit ook te ondertekenen. Opdat een kandidaat-dopeling zich te allen tijde kan beroepen op hun rechten of kan controleren of iets in strijd is met het doopreglement, dient een papieren kopie van het doopdecreet aanwezig te zijn. Het doopcomité verplicht er zichzelf toe voldoende extra kopieën bij te hebben.
 5. Op de doop mag niet overgegaan worden tot mensonterende opdrachten of taken van ongepaste aard. Door de aard van een doop is het mogelijk dat mensen vuil worden, maar het præsidium en het doopcomité zien erop toe dat dit binnen de perken blijft en geen permanente schade kan veroorzaken. Vernederingen zijn uit den boze. De doop blijft een ludiek karakter bewaren, met wederzijds respect (cf. artikel 10: §1).
 6. Een schacht heeft het recht de doop op elk moment te verlaten. Die kan dan echter als niet-gedoopt worden beschouwd.
 7. Gedoopt zijn bij de Klassieke Kring houdt geen privileges in: alle rechten die een gedoopt lid heeft, zijn automatisch de rechten die elk niet-gedoopt lid heeft. Niet-gedoopte leden worden nooit uitgesloten van activiteiten waaraan schachten of commilitones wel mogen deelnemen.
 8. De schachtentemmer is verantwoordelijk voor de opleiding van de schachten binnen de kring. Tijdens de cantus heeft die de autoriteit over de schachten (cf. Artikel 5 §12). Die autoriteit blijft echter steeds ondergeschikt aan die van de præses.
 9. Naast de doop organiseert de schachtentemmer – eventueel samen met de cantor als deze functie is ingevuld door het vigerend præsidium – een initiatie tot cantussen, waarop de gebruiken en gewoonten van de vereniging alsook enkele regels en formules aan de schachten en leden worden aangeleerd. De verdere invulling wordt bepaald door de schachtentemmer, middels communicatie met het præsidium. Deze initiatie staat open voor alle leden en niet-leden.
 10. Elk lid van het vigerend præsidium kan deel uitmaken van het doopcomité.
 11. Het doopcomité is proportioneel aan het aantal schachten.
 12. De ontgroening vindt plaats in het tweede semester, in april of mei en onder de vorm van een cantus. Bij de ontgroening wordt van de schacht nog een laatste inspanning gevraagd in de vorm van kleine opdrachten. Teambuilding en groepsgevoel staan opnieuw centraal. Verder blijven dezelfde regels gelden als degene die van toepassing zijn op de doop. Ook de ontgroening houdt geen mensonterende opdrachten in, en laat elke deelnemer in hun waardigheid.
Art. 11: Buddies
 1. In het eerste semester, voorafgaande aan de doop, krijgen alle eerstejaars en nieuwe leden de mogelijkheid om buddy te kiezen. Dit zijn leden van de Klassieke Kring die zich openstellen om de student te introduceren in het verenigingsleven en staan hen waar mogelijk bij in hun studies.
Art. 12

De statuten moeten elk academiejaar bij het begin van het werkjaar doorgenomen worden door het stemgerechtigd præsidium met bijzondere meerderheid, bij voorkeur op een vergadering. Eventuele voorstellen tot wijziging worden dan onmiddellijk besproken en de statuten indien nodig aangepast. De leden worden er in de eerste nieuwsbrief van op de hoogte gesteld dat de nieuwe statuten kunnen worden geraadpleegd op de website van de KK en aan de valven (lokaal 2.22) en dat eventuele opmerkingen schriftelijk moeten worden bezorgd aan het præsidium en dit binnen een termijn van één week na het online verschijnen. Indien deze meent dat de opmerkingen voldoende waarde hebben, kan het præsidium beslissen de discussie omtrent de statuten te heropenen.

Art. 13

De leden van het præsidium hebben het recht een præsidiumlint van de KK te dragen. Oud-præsidiumleden mogen hun praesidiumlint enkel nog op cantussen dragen.

Art. 14

Mogelijks geldende gezondheidsmaatregelen gevorderd door de Universiteit Gent of de Belgische Overheid gaan voor op de statuten. Hierdoor kunnen sommige activiteiten anders georganiseerd worden dan omschreven in de statuten.

Sic scripsit R.T. A.D. MMV.

Emendavit M.T. A.D. MMIX. Cum approbatione. 

Emendavit Præsidium 2010-2011 A.D. MMX. 

Emendavit Præsidium 2011-2012 A.D. MMXI.

Emendaverunt P.D.P. et H.S. (Præsidium 2013-2014) A.D. MMXIII.

Emendaverunt G.R. et A.J.; 2015-2016; A.D MMXV.

Emendaverunt B.D. et F.V. ; Præsidium 2016-2017, A.D. MMXVI.

Emendaverunt G.R. et N.S.; Præsidium 2017-2018, A.D. MMXVII.

Emendaverunt A.D. et J.E.; Præsidium 2018-2019, A.D. MMXVIII.

Emendaverunt L.S. et T.O.; Præsidium 2019-2020, A.D. MMXIX.

Emendaverunt F.D. et L.V.D.; Præsidium 2020-2021, A.D. MMXX.

Emendaverunt F.D. et J.S.; Præsidium 2021-2022, A.D. MMXXI.

Emendaverunt A.V.D.S.et J.S.; Præsidium 2022-2023, A.D. MMXXII.